/media/dinh-gia-himlamthudo-com.jpg
Định giá
  • Định giá khách quan, chính xác cho toàn bộ các tài sản.
  • Báo cáo độc lập, chi tiết, và đầy đủ.
  • Sử dụng công nghệ mới, phương thức thu thập dữ liệu và kỹ thuật phân tích tài chính tiên tiến.
  • Các tài sản bất động sản định giá:
  • ĐấtThương mại – Dịch vụ,
  • Đất Căn hộ – Biệt thự
  • Đất công nghiệp
  • Đất dịch vụ công cộng (trường học, bệnh viện…)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận